O świetlicy

Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć. 

Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole. 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach. 
 • Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce. 
 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia. 
 • Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. 
 • Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych. 
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 • Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 6.30 do 16.30. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 1600. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy. 
 • Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy podlegają kierownikowi świetlicy, a kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. 
 • Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły.
 • Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25. 
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia. 
 • Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy. 
 • Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczyciela-wychowawcy w stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką drugiego nauczyciela-wychowawcy lub będą ze swoją klasą przebywać w stołówce. 
 • Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych opiekunów lub na podstawie informacji przesłanej przez e-Dziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna. 
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji przesłanej przez e-dziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna. 
 • Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy. 
 • Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej. 
 • Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się przez e-Dziennik lub telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem. 
 • Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

UCZEŃ MA PRAWO DO 

 • właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy, 
 • poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy, 
 • ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 
 • wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, 
 • doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań, 
 • wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności, 
 • korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu. 

UCZEŃ JEST ZOBOWIĄZANY DO 

 • przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego, 
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania, 
 • respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy, 
 • zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy, 
 • przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 
 • dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy, 
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.