Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

SZKOLNY REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

                                              Rozdział I Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy „regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,

c) postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział II

Zadania biblioteki dotyczące podręczników szkolnych

 1. Biblioteka szkolna, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów  edukacyjnych  i należy ją  zwrócić  wraz z podręcznikiem  lub  materiałem  edukacyjnym. Zagubienie płyty CD  skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. 1Podręczniki,  materiały edukacyjne,  materiały ćwiczeniowe przekazane  szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan  Biblioteki  na podstawie  protokołu przyjęcia sporządzonego przez nauczyciela –bibliotekarza.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wpisywane do księgi inwentarzowej podręczników szkolnych.
 1. Podręczniki,  materiały edukacyjne i  inne  materiały biblioteczne stanowią  własność szkoły.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach  dotacji  winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

 

                                                Rozdział IV Udostępnianie zbiorów

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie klas, którzy rozpoczęli naukę w danym roku szkolnym.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 1. Ćwiczenia do podręczników przekazywane są rodzicom za potwierdzeniem ich otrzymania bez konieczności zwrotu.

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do 10 września danego roku szkolnego.
 1. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 20 czerwca.
 2. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 1. W przypadku rezygnacji z nauki w Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i w. Jana Pawła II w Tarnobrzegu wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Procedura wypożyczania podręczników

 1. Na początku  roku  szkolnego  wychowawca  klasy  na  podstawie  stosownego  protokołu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 2. Po przekazaniu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń uczniom wychowawca ma obowiązek odebrać podpisane przez rodziców oświadczenia do 15 września i przekazać je do bibli
 3.  Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z regulaminem wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i udokumentować to w stosownym oświadcze
 4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi – bibliotekarzowi.

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje niezwłocznie do

biblioteki.

 1. W przypadku braku zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 1. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 3. Po zebraniu kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki dołączając do niej protokół oddania podręczników do biblioteki szkolnej

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Na żądanie wychowawcy lub nauczyciela – bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów  bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.

Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych
  w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 3. Wartość podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej określa w każdym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 4. 4. Wyjątek stanowią książki do nauki języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz podręczniki do klas 4-6 szkoły podstawowej kupione z dotacji. W tym przypadku cena określana jest na podstawie ceny publikacji określonej przez wydawnictw
 5. 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty .

Rozdział VI

Inwentaryzacja

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku, po rozliczeniu podręczników przez wychowawców klas.
 2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do końca czerwca

danego roku przedstawia dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i

stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 1. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor

Szkoły.

 1. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

 

Wykaz podręczników, z których korzysta szkoła

Klasa I  

 • Szkolni Przyjaciele klasa 1 – Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz, Kinga Preibisz-Wala oraz Ewa Schumacher.- wydawnictwo WSiP
 • Explore Treetops I – Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Klasa II  

 • Szkolni Przyjaciele Klasa 2 Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz, Kinga Preibisz-Wala oraz Ewa Schumacher.– wydawnictwo WSiP
 • Explore Treetops 2 – Sarah Howell and Lisa Kester-Dodgson

 

Klasa III  

 • Szkolni Przyjaciele klasa 3 – Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz, Kinga Preibisz-Wala oraz Ewa Schumacher. – wydawnictwo WSiP
 • Explore Treetops III – Sarah M. Howell

Klasa IV 

·       Język polski – Jutro pójdę w świat – Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska – WSiP
·       Matematyka – Matematyka wokół nas – Helena Lewicka,Marianna Kowalczyk – WSiP (+ćwiczenia)
·     Język angielski – English Class A1 – Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz (+ćwiczenia)
·    Historia 4 – Małgorzata Lis – WSiP
·       Przyroda – Tajemnice przyrody 4 – Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer – Nowa Era (+ćwiczenia)
·       Plastyka 4 – Stanisław Stopczyk, Barbara Neubart – WSiP
·       Technika 4-6 – Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka – WsiP
·        Informatyka 4  – Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Mirosław Wyczółkowski – WSiP

Klasa V  

·    Język polski – Jutro pójdę w świat – Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska -WSiP
·    Matematyka – Matematyka wokół nas – Helena Lewicka,Marianna Kowalczyk WSiP     (+ćwiczenia)
·   Język angielski – English Class A1+- Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz   (+ćwiczenia)
·    Historia 5- Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch- WSiP
·    Biologia – Puls życia – Sęktas Marian Stawarz Joanna – Nowa Era (+ćwiczenia)
·    Geografia – Planeta Nowa – Nowa Era
·    Muzyka – Lekcja muzyki 5 – Monika Gromek, Grażyna Kilbach – Nowa Era
·     Plastyka 5 – Stanisław Stopczyk, Barbara Neubart  – WSiP
·     Technika 4-6 – Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka – WsiP
·      Informatyka 5- Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold – WSiP

Klasa VI   

·  Język polski – Jutro pójdę w świat – Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska – WSiP
·  Matematyka – Matematyka wokół nas – Helena Lewicka,Marianna Kowalczyk – WSiP (+ćwiczenia)
·  Język angielski – English Class A2 – Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz (+ćwiczenia)
·  Historia 6- Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch -WSiP
·   Biologia– Puls życia – Stawarz Joanna – Nowa Era
·  Geografia– Planeta Nowa – Nowa Era (+ćwiczenia)
·  Muzyka – Lekcja muzyki – Monika Gromek, Grażyna Kilbach – Nowa Era
·  Plastyka 6 – Stopczyk Stanisław, Neubart Barbara – WSiP
·  Technika 4-6 – Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka – WsiP
·      Informatyka 6 – Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski- WSiP

Klasa VII – Ilość uczniów 8

 

·   Język polski – Bliżej Słowa – Ewa Horwath Grażyna Kiełb – WSiP
·       Matematyka  – Matematyka wokół nas – Anna Drążek , Ewa Duvnjak , Ewa Kokiernak-Jurkiewicz , Maria Wójcicka – WSiP (+ćwiczenia)
·  Język angielski- English Class B1(+ćwiczenia) – Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz
·  Niemiecki – Aktion Deutsch 7 – Lena Biedroń, Przemysław Gębal (+ćwiczenia)
·  Historia 7- Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch – WSiP
·   Biologia – Puls życia – Jefimow Małgorzata – Nowa Era
·  Geografia – Planeta Nowa – Nowa Era (+ćwiczenia)
·  Fizyka – Spotkania z fizyką – Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Różańska – Nowa Era (+ćwiczenia)
·   Chemia – Chemia nowej ery – Kulawik Jan Litwin Maria Kulawik Teresa – Nowa Era
·  Muzyka 7 – Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Soltysik Agnieszka, Sołtysik Włodzimierz, Agnieszka Sołtysik  – WSiP
·   Plastyka 7 – Stanisław Stopczyk – WsiP
·  Informatyka. Podręcznik. Klasa 7 – Iwona Krajewska-Kranas Mirosław Wyczółkowski Wanda Jochemczyk Witold Kranas – WSiP

Klasa VIII 

·  Język polski – Bliżej Słowa – Ewa Horwath Grażyna Kiełb- WSiP
·       Matematyka – Matematyka wokół nas – Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak- Jurkiewicz – WSiP (+ćwiczenia)
·  Język angielski – English Class B1+ – Suzanne Gaynor, Carolyn Barraclough, Kathryn Alevizos, Arek Tkacz (+ćwiczenia)
·  Niemiecki – Aktion Deutsch 8 – Lena Biedroń, Przemysław Gębal (+ćwiczenia)
·       Historia 8 – Szlanta Piotr Kalwat Wojciech – WSiP
·       Biologia – Puls życia – Sągin Beata Boczarowski Andrzej Sęktas Marian   – Nowa Era (+ćwiczenia)
·   Geografia– Planeta Nowa – Nowa Era
·       Chemia – Chemia nowej ery – Kulawik Jan Litwin Maria Kulawik Teresa – Nowa Era
·       Fizyka – Spotkania z fizyką – Francuz-Ornat Grażyna Kulawik Teresa – Nowa Era (+ćwiczenia)
·       Informatyka 8 – Iwona Krajewska-Kranas, Mirosław Wyczółkowski, Wanda Jochemczyk, Witold Kranas – WSiP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *