Galeria 2017/2018

Pokaz talentów 2018

Msza Św. na zakończenie roku szkolnego 2017/18

II rocznica śmierci ks. Michała Józefczyka

XXIV Familiada (17.06.2018)

„Jak nie czytam, jak czytam” (8.06.2018)

50 – lecie Reksia w MBP

Innowacyjna lekcja historii

Wycieczka do Kazimierza Dolnego (30.05.2018)

Magiczne Ogrody (25.05.2018)

98. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II

Majówka 2018

Lekcja umuzykalniająca (15.05.2018)

„Dni otwartej strażnicy” w KM PSP w Tarnobrzegu (10.05.2018)

Konkurs piosenki Papieskiej SP nr 9 (23.04.2018)

Sympozjum Katolików Świeckich  „Świeccy Kościoła Sandomierskiego” (21.04.2018)

Wizytacja Kanoniczna J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza (20.04.2018)

Dzień Ziemi 2018

Planetarium (9.04.2018)

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych (28.03.2018)

Niedziela Palmowa 2018

Świąteczny kiermasz ciast i stroików wielkanocnych (25.03.2018)

Dzień Nowych Technologii w Edukacji (21.03.2018)

XVI Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje”

Dzień Otwarty w PKSP – 10.03.2018

Wręczenie nagród za udział w konkursach 9.03.2018

Akademia z okazji Dnia Kobiet w wyk. kl. 5

Stworki i cudaki 7.03.2018

TROPEM WILCZYM VI edycja – 4 marca 2018

Droga Krzyżowa w szkole 2018

Szkolne Rekolekcje

Zajęcia na feriach 2018

Zabawa karnawałowa (23-24.01.2018)

VII Tarnobrzeski Orszak Trzech Króli

Opłatek Szkół noszących imię św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej (4.01.2018)

Klasowe wigilie 2017

Wieńce adwentowe w wykonaniu naszych uczniów (1.12.2017)

Bal Świętych (16.11.2017)

Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt. „Ojczyzno Ma” (14.11.2017)

Korowód Świętych (29.10.2017)

Ślubowanie klas pierwszych (23.10.2017)

Święto Patrona Szkoły – Wspomnienie św. Jana Pawła II

VI Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Charytatywny

Msza św. z modlitwą w 71 rocznicę urodzin śp. Ks. Prałata Michała Józefczyka

Ognisko klas pierwszych (26.09.2017)

X Pielgrzymka Szkół Katolickich do Sulisławic

Spotkanie z Policjantami (19.09.2017)

II Edycja Festiwalu Nauki w Jasionce (18.09.2017)

Dzień Kropki (15.09.2017)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Regulamin Biblioteki

SZKOLNY REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

                                              Rozdział I Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy „regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,

c) postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział II

Zadania biblioteki dotyczące podręczników szkolnych

 1. Biblioteka szkolna, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów  edukacyjnych  i należy ją  zwrócić  wraz z podręcznikiem  lub  materiałem  edukacyjnym. Zagubienie płyty CD  skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. 1Podręczniki,  materiały edukacyjne,  materiały ćwiczeniowe przekazane  szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan  Biblioteki  na podstawie  protokołu przyjęcia sporządzonego przez nauczyciela –bibliotekarza.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wpisywane do księgi inwentarzowej podręczników szkolnych.
 1. Podręczniki,  materiały edukacyjne i  inne  materiały biblioteczne stanowią  własność szkoły.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach  dotacji  winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

 

                                                Rozdział IV Udostępnianie zbiorów

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie klas, którzy rozpoczęli naukę w danym roku szkolnym.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 1. Ćwiczenia do podręczników przekazywane są rodzicom za potwierdzeniem ich otrzymania bez konieczności zwrotu.

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do 10 września danego roku szkolnego.
 1. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 20 czerwca.
 2. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 1. W przypadku rezygnacji z nauki w Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i w. Jana Pawła II w Tarnobrzegu wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Procedura wypożyczania podręczników

 1. Na początku  roku  szkolnego  wychowawca  klasy  na  podstawie  stosownego  protokołu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 2. Po przekazaniu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń uczniom wychowawca ma obowiązek odebrać podpisane przez rodziców oświadczenia do 15 września i przekazać je do bibli
 3.  Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z regulaminem wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i udokumentować to w stosownym oświadcze
 4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi – bibliotekarzowi.

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje niezwłocznie do

biblioteki.

 1. W przypadku braku zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 1. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 3. Po zebraniu kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki dołączając do niej protokół oddania podręczników do biblioteki szkolnej

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Na żądanie wychowawcy lub nauczyciela – bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów  bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.

Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych
  w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 3. Wartość podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej określa w każdym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 4. 4. Wyjątek stanowią książki do nauki języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz podręczniki do klas 4-6 szkoły podstawowej kupione z dotacji. W tym przypadku cena określana jest na podstawie ceny publikacji określonej przez wydawnictw
 5. 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty .

Rozdział VI

Inwentaryzacja

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku, po rozliczeniu podręczników przez wychowawców klas.
 2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do końca czerwca

danego roku przedstawia dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i

stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 1. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor

Szkoły.

 1. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

 

O bibliotece

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”
chińskie przysłowie

Zbiory biblioteki służą uczniom i nauczycielom naszej szkoły, również rodzice mogą korzystać z naszego księgozbioru. Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczać książki. Wypożyczać to znaczy zabrać do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki.
Oprócz lektur i książek przydatnych w nauce szkolnej, posiadamy również zbiorki wierszy, bajki i baśnie dla najmłodszych oraz beletrystyka dla starszych uczniów, książki historyczne i religijne. Znajdują się tu również zbiory z których korzystamy na terenie szkoły – encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy, multimedia.

Główne cele pracy biblioteki to:

1. Realizacja potrzeb czytelniczych i rozwijanie zainteresowań uczniów;
2. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli;
3. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
4. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
5. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się ;
6. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

O Sakramentach św.

Ogłoszenie dyrektora szkoły


II Synod … zaleca: „Przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i młodzieży powinno zachować łączność z parafią i dokonywać się w parafialnych grupach duszpasterskich” (nr.410).

W związku z tym przygotowanie jak i Sakramenty –  Pokuty i I Komunii św.  powinny odbywać się w Parafii zamieszkania uczniów.

Za przygotowanie do Sakramentów w głównej mierze są odpowiedzialni rodzice. Wspólnie z dziećmi powinni włączyć się w przeżywanie i przygotowanie do ww. Sakramentów.

Po rocznym okresie przerwy, związanej ze zmianami w systemie oświaty, do parafii naszej diecezji wraca Pierwsza Komunia Święta. Już we wrześniu duża grupa uczniów klas trzecich szkoły podstawowej rozpoczęła przygotowania do przyjęcia Sakramentu Eucharystii w 2017 roku.

Podobnie jak w ubiegłych latach pojawiły się problemy z określeniem miejsca, w którym dziecko miałoby się przygotowywać i przyjąć uroczyście po raz pierwszy Komunię Świętą. Pod tym względem nasza diecezja nie różni się do innych regionów Polski, chociaż wszystkich obowiązują podobne zasady.

Zgodnie ze wskazaniami kanonów 913 i 914 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odpowiedzialność za przygotowanie dzieci do godnego i świadomego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii spoczywa przede wszystkim na rodzicach i na proboszczu ich parafii. Przypominają to także wytyczne Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce zawarte w punkcie 107. Mówią one, że miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentów przez dzieci i młodzież jest parafia na terenie, której zamieszkują ich rodzice, a nie parafia gdzie znajduje się szkoła, do której uczęszczają.

Uczestniczenie dziecka w całym cyklu przygotowania i przyjęcie sakramentów świętych w parafii, gdzie zamieszkuje, wynika z wielu racji duszpasterskich w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.

Podczas lipcowej rozmowy z polskimi biskupami w Krakowie, Ojciec św. Franciszek zapytany o rolę parafii we współczesnym świecie powiedział: „Parafia musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucić przez okno (…) Parafia jest nietykalna: musi pozostać jako miejsce kreatywności, odniesienia, macierzyństwa i tego wszystkiego. Tam należy realizować wszelką zdolność kreatywności”.

Dziecko nawiązuje trwałe kontakty ze swoimi rówieśnikami i ze starszymi w środowisku, w którym wzrasta. Grupa rówieśnicza związana ze szkołą ulega bardzo szybko zmianie i nie daje tej trwałości relacji. Tymczasem w procesie dojrzewania na płaszczyźnie wiary bardzo ważne jest zakorzenienie we wspólnocie i utożsamianie się z nią. Potrzebny jest stały i pewny punkt odniesienia, osoby na które można zawsze liczyć, od których można się uczyć.

W pierwszej kolejności powinni to być rodzice. Jeżeli od najmłodszych lat zabierają oni ze sobą do kościoła parafialnego własne dzieci, razem z nimi uczestniczą w Mszy św., na ich oczach przyjmują Komunię św., będzie czymś naturalnym, że również dzieci przyjmą Pierwszą Komunię św. w tej samej świątyni. To pomoże im dalej rozwijać harmonijnie życie religijne. Eucharystia będzie postrzegana nie jako coś „od wielkiego święta”, ale jako pokarm otrzymany od Boga, którym trzeba stale się karmić, bo bez niego trudno jest być prawdziwym chrześcijaninem. Konsekwencją zaniedbań religijnych rodziców oraz braku związku rodziny z parafią, jest to, że już w krótkim czasie po przyjęciu Pierwszej Komunii część dzieci pojawia się w kościele tylko sporadycznie.

Przygotowanie do sakramentu we własnej parafii sprzyja włączeniu dziecka w grupy duszpasterskie takie jak: ministranci, schole parafialne, oaza, które pomagają pogłębiać wiarę. Ma także wpływ na żywotność parafii.

Dzień przyjęcia przez dzieci Pierwszej Komunii Świętej jest ponadto bardzo ważnym wydarzeniem w życiu całej wspólnoty. To święto całej parafii, która zostaje w ten sposób umocniona i ubogacona. Takie momenty jednoczą starszych i młodszych bez względu na więzy krwi i bezpośrednią znajomość. A przecież są w naszej diecezji parafie, w których nie ma szkół podstawowych. One również mają prawo przeżywać doniosłe wydarzenie, jakim jest Pierwsza Komunia Święta.

Galeria 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

Uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Wspomnienie ś.p. Ks. prał. Michała Józefczyka w 1. rocznicę śmierci (20.06.2017)

Uroczysta Msza św. podczas, której dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy ks. prał. Michałowi Józefczykowi, z okazji 1. rocznicy śmierci (19.06.2017)

Szkolny Piknik Rodzinny (8.06.2017)

Wycieczka do Sandomierza kl. 2 (5.06.2017)

Dzień Dziecka (1.06.2017)

Klasowa wycieczka do Warszawy (1-2.06.2017)

Msza Święta dziękczynna za dar Pierwszej Komunii Świętej (2.06.2017)

Wycieczka do Sandomierza 31.05.2017

Dzień Dziecka 2017

Występ uczniów w DPS (31.05.2017)

Czytanie w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej (29.05.2017)

IV Święto Rodzin na Dzikowie (28.05.2017)

Gościmy Łukasza Zabdyra (25.05.2017)

Konkurs piosenki patriotycznej w Sobowie (12.05.2017)

„Znaleziona na półce w bibliotece”- zajęcia literackie dla dzieci (10.05.2017)

Szkolna Majówka (10.05.2017)

12. rocznica śmierci Jana Pawła II

Śniadanie wielkanocne w kl. 3 (12.04.2017)

Obchody siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej (10.04.2017)

Świąteczny kiermasz ciast i stroików wielkanocnych (9.04.2017)

Ozdoby na świąteczny kiermasz wielkanocny

Światowy Dzień Zdrowia (7.04.2017)

Katyń – Pamiętamy (4.04.2017)

Wystawa Wilk i Zając (03.04.2017)

Zajęcia plastyczne w plenerze – pejzaże z ciepłych i zimnych barw w wykonaniu kl II (31.03.2017)

Matematyka na świeżym powietrzu (21.03.2017)

Dzień otwarty w PKSP (4.03.2017)

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Bieg Tropem Wilczym  2017

Przedstawienie profilaktyczne – Tolerancja (23.02.2017)

Wyjście do biblioteki (17.02.2017)

Seminarium z programowania w Baltie (15.02.2017)

Zabawa karnawałowa cz. 1 (04.02.2017)

Zabawa karnawałowa cz. 2 (04.02.2017)

Warsztaty z robotyki (20.01.2017)

Pierwsze warsztaty fotograficzne (17.01.2017)

Wyjście do PWSZ – spotkanie z policją „Bezpieczne ferie” (13.01.2017)

VI Orszak Trzech Króli (6.01.2107)

Mikołaj w szkole (6.12.2106)

Konkurs w Pysznicy (24.11.2016)

11 listopada – Plac Bartosza Głowackiego (11.11.2016)

Śniadanie Daje Moc (08.11.2016)

Wyjście kl. 2 do Muzeum (12.10.2016)

DEN 2016

Wybory do SU (30.09.2016)

Narodowy Dzień Sportu (30.09.2016)

Imieniny ks. Michała Wrony

V Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Charytatywny (02.10.2016) cz.1 (fot. M. Sałek)

V Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Charytatywny (02.10.2016) cz.2 (fot. M. Korniak i uczniowie KLO)

Przekazanie obrazu z wizerunkiem św. Jana Pawła II (23.09.2016)

Święto Pieczonego Ziemniaka (20.09.2016)

Pielgrzymka do Sulisławic 2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17