Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022.

 1. Świetlica szkolna jest integralną częścią Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.
 2. Świetlica zatrudnia pracowników pedagogicznych – nauczycieli – wychowawców.
 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawują dyrektor szkoły i jego zastępca.
 4. Świetlica szkolna funkcjonuje w sposób zaplanowany w oparciu o plan roczny, plany miesięczne oraz ramowy plan tygodnia w świetlicy szkolnej, które są spójne z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły. Działalność świetlicy jest dokumentowana w dzienniku zajęć świetlicy.
 5. Świetlica przeznaczona jest uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców/ opiekunów prawnych (oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują) lub organizacji dojazdu do szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole.
 6. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / opiekunów – ,,Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 7. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.30 – 16.30. Zajęć świetlicowych nie organizuje się w czasie ferii szkolnych.
 8. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 9. Uczniowie nie mogą samodzielnie decydować o przyjściu bądź wcześniejszym opuszczeniu świetlicy.
 10. Dziecko odbierane jest przez rodziców lub osoby wskazane pisemnie przez rodziców / opiekunów prawnych w upoważnieniu (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej).
 11. Dzieci muszą być odbierane przez osoby dorosłe.
 12. Rodzic/ opiekun prawny osobiście odbiera dziecko ze świetlicy. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
 13. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić uczniowi bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru ucznia osobę oraz informuje o zdarzeniu przełożonego.
 14. Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną, musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzic wyraża zgodę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 15. Po godzinach pracy nauczyciele świetlicy nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 16. W sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca kontaktuje się z rodzicem/ opiekunem prawnym, a następnie informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę ucznia i Dyrektora Szkoły.
 17. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy.
 18. Dzieci zakwalifikowane do świetlicy zobowiązane są do regularnego uczęszczania na zajęcia (przed i po lekcjach) wg pisemnych ustaleń z rodzicami / prawnymi opiekunami.
 19. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 20. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mają obowiązek uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach świetlicowych, wypełniać polecenia wychowawców świetlicy oraz zachowywać się nienagannie.
 21. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz wewnętrznych zasad.
 22. W czasie zajęć świetlicowych uczniów obowiązują te same zasady i sposoby oceniania zachowania, co podczas wszystkich zajęć edukacyjnych w szkole.
 23. Wychowawca klasy, wystawiając uczniowi ocenę z zachowania na koniec semestru/ roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 24. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy (meble, gry, zabawki, sprzęt sportowy). Po zakończonej zabawie porządkują gry i zabawki.
 25. Za zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiadają ich rodzice, którzy zobowiązani są do naprawienia lub zrekompensowania szkód.
 26. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w sali przedmioty, przyniesione zabawki, zaginione telefony komórkowe i inne urządzenia.
 27. Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia świetlicowe, uwzględniając potrzeby edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne uczniów.
 28. Wychowawcy świetlicy rozwijają zainteresowania uczniów oraz pomagają im w odrabianiu lekcji.
 29. Wychowawcy świetlicy prowadzą pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno- moralnej.
 30. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas oraz pedagogiem, pielęgniarką szkolną i rodzicami.
 31. Wychowawcy świetlicy zapoznają się z diagnozą ucznia na początku roku szkolnego oraz z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, a także obserwacjami i diagnozą wychowawczą.
 32. Wychowawcy świetlicy pozostają w kontakcie z rodzicami i informują ich o funkcjonowaniu oraz zachowaniu dziecka w grupie (rozmowy telefoniczne, kontakt email, e-dziennik).
 33. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych.
 34. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców świetlicy (pisemnie w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej) o rezygnacji dziecka z pobytu w świetlicy.
 35. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nie powinni przyprowadzać dziecka do świetlicy. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Z uwzględnieniem zapisów dotyczących pandemii covid-19

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwo
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia 11 marca 2020
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązani
w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20
marca 2020 r.

1.Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Zaleca się, by rodzice, którzy mają możliwość zapewnienie opieki, nie przyprowadzali dzieci do świetlicy.

2. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk. Są one rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

5. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami zachowania higieny.

6. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.

7. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

9. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

10. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych:
a) wyjaśnia dzieciom jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rak wg instrukcji mycia rąk,
c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust.
11. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19.

12. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

13. Przynoszą tylko niezbędne rzeczy.

14. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować Środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

15. Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy, nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dzieci odprowadza się jak i odbiera przed drzwiami budynku szkoły o wyznaczonej godzinie odbioru przez opiekuna prawnego dziecka.

16. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.

17. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).