Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz.1024)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana:

I. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do :

klasy II-III i VI szkoły podstawowej

klasy III szkoły ponadgimnazjalnej tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceumogólnokształcącego lub technikum i pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) tj.  kwoty 539 zł netto.

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność itp.) pomoc może być udzielona uczniom rozpoczynającym naukę w w/w klasach i pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe tj. 539 zł netto.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, pochodzących z rodzin, w których przekroczone jest kryterium dochodowe, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas objętych programem.Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla tej grupy uczniów podejmuje dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.

Wysokość dofinansowania wynosi:

– do 225 zł dla kl. II i III szkoły podstawowej

– do 325 zł dla kl. VI szkoły podstawowej

– do 390 zł dla kl. III zasadniczej szkoły zawodowej

– do 445 zł dla kl. III liceum ogólnokształcącego i technikum.

II. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży:

  • słabowidzącym
  • niesłyszącym
  • słabosłyszącym
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Kwoty dofinansowania dla tej grupy uczniów są zróżnicowane, uzależnione od klasy i szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał oraz od tego,  czy uczeń korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego, czy specjalnego lub materiałów edukacyjnych i kształtują się od 225 zł do 770 zł.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych albo pełnoletniego ucznia).

Wniosek składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie od 18 sierpnia 2014r. do 10 września 2014r.(Zarządzenie Nr 243/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 6 sierpnia 2014r.)

Do wniosku należy dołączyć, w zależności od kryterium:

– zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie)

lub

– zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

lub

– uzasadnienie wniosku

lub

– kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) albo  pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego)rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach na terenie Miasta Tarnobrzega.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *